Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

 • 1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, gesloten door Partyservice Allebij en wederpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen Partyservice Allebij en wederpartij, waarbij Partyservice Allebij een derde inschakelt.
 • 1.3 Deze voorwaarden zijn tevens geschreven voor medewerkers en directie van Partyservice Allebij.
 • 1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partyservice Allebij en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 1.6 Bij het aangaan van een overeenkomst worden de voorwaarden als gelezen en geaccepteerd beschouwd.

2. Offertes en aanbiedingen:

 • 2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • 2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Partyservice Allebij zijn vrijblijvend.

3. (Aan)betaling en incassokosten:

 • 3.1 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door wederpartij aan Partyservice Allebij worden voldaan.
 • 3.2 Bij facturen met een totaalbedrag van minimaal € 500,= worden daadwerkelijk gemaakte verschotten (inkopen door Partyservice Allebij voor aflevering in rekening gebracht.
 • 3.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 3.4 Alle kosten die Partyservice Allebij dient te maken, als gevolg van verzuim van wederpartij, waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van wederpartij.
 • 3.5 Op alle geschillen is het Nederlands Recht van toepassing. De geschillen zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter van het rayon waarin Partyservice Allebij is gevestigd.

4. Overeenkomsten:

 • 4.1 Een overeenkomst is pas dan van toepassing indien deze schriftelijk/mondeling door directie van Partyservice Allebij is bevestigd.
 • 4.2 Een overeenkomst kan eenzijdig door Partyservice Allebij worden ontbonden, indien wederpartij niet kan voldoen aan de (veiligheids)eisen Partyservice Allebij zal gerechtigd zijn de reeds gemaakte kosten te verhalen op wederpartij.
 • 4.3 Alleen directieleden van Partyservice Allebij zijn gerechtigd overeenkomsten aan te gaan, aan een overeenkomst aangegaan door een ander dan een directielid, is niet geldig, tenzij schriftelijk door een directielid bevestigd.

5. Annulering:

 • 5.1 Bij annuleringen uiterlijk 2 weken voor Partyservice Allebij worden door Partyservice Allebij geen kosten berekend, tenzij anders overeengekomen.
 • 5.2 Bij annulering binnen 2 weken voor Partyservice Allebij worden door Partyservice Allebij de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht.
 • 5.3 Bij annulering 24 uur voor Partyservice Allebij word 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 • 5.4 Van bovenstaande voorwaarden (5.1-5.3) kan in overleg, ten gunste van wederpartij, worden afgeweken.

6. Overmacht:

 • 6.1 Partyservice Allebij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Partyservice Allebij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Partyservice Allebij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Partyservice Allebij of van derden daaronder begrepen. Partyservice Allebij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Partyservice Allebij zijn verbintenis had moeten nakomen.

7. Aansprakelijkheid:

 • 7.1 Indien Partyservice Allebij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 7.2 Partyservice Allebij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Partyservice Allebij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 7.3 Partyservice Allebij is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Partyservice Allebij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Partyservice Allebij toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 7.4 Partyservice Allebij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 • 7.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Partyservice Allebij of zijn leidinggevende ondergeschikten.